Các trang web đối tác dịch vụ lưu trú của Expedia Group - ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Sửa đổi lần cuối: 16/12/2020

Điều khoản sử dụng (“Điều khoản”) này là điều khoản giữa quý vị (“quý vị”) và Expedia Group (“Expedia,” “chúng tôi,” “của chúng tôi) và quy định về việc quý vị sử dụng bất kỳ trang web nào thuộc Partner Central hoặc Expedia Group, bao gồm nhưng không giới hạn ở expediapartnercentral.com và expediagroup.com (gọi chung là “Trang web”), quý vị chấp nhận các biện pháp nêu trong tài liệu.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, QUÝ VỊ: (A) THỪA NHẬN RẰNG QUÝ VỊ ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, (B) CAM ĐOAN RẰNG QUÝ VỊ ĐÃ ĐỦ TUỔI PHÁP ĐỊNH ĐỂ THAM GIA THỎA THUẬN RÀNG BUỘC; VÀ (C) CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐỒNG THỜI ĐỒNG Ý RẰNG QUÝ VỊ BỊ RÀNG BUỘC VỀ MẶT PHÁP LÝ VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY.  NẾU QUÝ VỊ KHÔNG HOẶC KHÔNG THỂ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

Chúng tôi có thể thỉnh thoảng sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản này.  Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải.  Việc quý vị tiếp tục sử dụng Trang web sau khi Điều khoản sửa đổi được đăng tải chứng tỏ sự chấp nhận và đồng thuận của quý vị về việc bị ràng buộc với Điều khoản sửa đổi.  Các điều khoản này hiện hành kể từ ngày được nêu ở đầu trang.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

Mọi thông tin chúng tôi thu thập thông qua hoặc liên quan đến Trang web này đều tuân theo Chính sách bảo mật và quý vị chấp thuận mọi hành động của chúng tôi liên quan đến thông tin của quý vị tuân theo Chính sách bảo mật này.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mọi thông tin, hình ảnh minh họa, văn bản, video, âm thanh, tệp phương tiện và hình ảnh hiển thị trên hoặc có trong Trang web (gọi chung là “Nội dung”) là tài sản của Expedia hoặc đơn vị cấp phép bên thứ ba của Expedia.  Expedia hoặc đơn vị cấp phép bên thứ ba của Expedia, theo luật hiện hành, có mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Nội dung cùng với mọi quyền sở hữu trí tuệ có liên quan.  Quý vị không có và việc sử dụng Trang web không cho quý vị bất cứ lợi ích quyền sở hữu nào đối với Nội dung hoặc Trang web.

Trang web và Nội dung được luật sở hữu trí tuệ và/hoặc luật quyền sở hữu độc quyền của Mỹ và/hoặc quốc tế bảo vệ, có thể bao gồm các quyền về bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế hoặc bí mật thương mại.  Quý vị chỉ được sử dụng Trang web nhằm mục đích sử dụng cá nhân hoặc nội bộ doanh nghiệp.  Quý vị không được chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền phát, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo sản phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán hoặc bán lại Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào.

Mọi nhãn hiệu, tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu có trên Trang web (gọi chung là “Nhãn hiệu của Expedia”) thuộc quyền sở hữu của Expedia, chi nhánh hoặc bên cấp phép của Expedia.  Quý vị không được sử dụng Nhãn hiệu của Expedia mà không có văn bản cho phép cho trước của Expedia.

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc trang web khác thuộc chi nhánh của Expedia hoặc công ty có liên quan (“Trang web không liên quan”).  Các liên kết này được cung cấp chỉ nhằm mục đích tạo sự thuận tiện cho quý vị và Điều khoản này không kiểm soát Trang web không liên quan.  Quý vị sẽ hoàn toàn chịu mọi rủi ro và tuân theo điều khoản và điều kiện của các Trang web không liên quan khi truy cập, tin cậy hoặc sử dụng các liên kết này và mọi Trang web không liên quan đó.   Expedia không chịu trách nhiệm và sẽ không có nghĩa vụ pháp lý hay trách nhiệm nào với quý vị đối với nội dung trên hoặc việc quý vị sử dụng bất cứ trang web của bên thứ ba nào.  Việc sử dụng siêu liên kết đến các Trang web không liên quan của chúng tôi không ám chỉ bất cứ sự phê chuẩn nào với các trang web và nội dung có trên đó.

TIÊU CHUẨN TRANG WEB

Quý vị đồng ý tuân thủ mọi quy định và luật pháp liên bang, tiểu bang, địa phương và quốc tế hiện hành khi sử dụng Trang web. Ngoài ra, khi không có văn bản cho phép cho trước của chúng tôi, quý vị không được: (a) truy cập, theo dõi hoặc sao chép bất cứ nội dung hoặc thông tin nào trên Trang web bằng bất cứ rô bốt, phần mềm thu thập, truy xuất dữ liệu hoặc các phương thức tự động khác hoặc mọi quy trình thực hiện theo cách thủ công vì bất kỳ mục đích gì; (b) vi phạm giới hạn của bất cứ chuẩn ngăn chặn rô bốt nào trên Trang web hoặc đi đường vòng hoặc tránh các biện pháp khác được áp dụng để ngăn chặn hoặc giới hạn việc truy cập vào Trang web; (c) thực hiện bất cứ hành động nào gây ra hoặc có thể gây ra, tùy theo quyết định riêng của chúng tôi, lượng tải lớn không hợp lý hoặc không thích đáng trên cơ sở vật chất của chúng tôi; (d) đặt liên kết sâu vào bất cứ phần nào của Trang web vì bất cứ mục đích gì; hoặc (e) "lồng khung", "bắt chước" hoặc liên kết theo cách khác bất kỳ phần nào của Trang web với bất kỳ trang web nào khác (mỗi hành động trên đây đều gọi là “Cách sử dụng bị cấm”).

BẢO MẬT TÀI KHOẢN

Để sử dụng Trang web, Quý vị đồng ý rằng (a) Quý vị chịu trách nhiệm giữ bí mật về tài khoản và mật khẩu của Quý vị; (b) Quý vị không được sử dụng tài khoản của người khác để truy cập Trang web vào bất kỳ thời điểm nào; (c) Quý vị phải thông báo ngay cho Trang web khi phát hiện hành vi sử dụng trái phép tài khoản của Quý vị; (d) Quý vị chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra bằng tài khoản của Quý vị.

XỬ LÝ VI PHẠM

Expedia bảo lưu quyền thực hiện mọi hành động mà chúng tôi cho là cần thiết nếu chúng tôi tin rằng việc quý vị sử dụng Trang web là vi phạm Điều khoản này, xâm phạm quyền của bất cứ người hay thực thể nào, đe dọa đến sự an toàn cá nhân của bất cứ người nào hoặc sự an toàn của bất cứ thực thể nào, là Cách sử dụng bị cấm, hoặc có thể gây ra nghĩa vụ pháp lý cho Expedia.  Mọi hành động như vậy của Expedia không giới hạn quyền của chúng tôi hoặc biện pháp khắc phục theo luật hoặc theo công lý.

MIỄN TRỪ BẢO ĐẢM VÀ GIỚI HẠN VỀ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VỚI MỌI THIẾU SÓT VÀ KHIẾM KHUYẾT VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, MỌI BẢO ĐẢM NGỤ Ý ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM VÀ CÁC ĐẢM BẢO CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH MUA BÁN, QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH, HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HOẶC GIAO DỊCH.  KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÊU Ở TRÊN, EXPEDIA KHÔNG CAM ĐOAN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO RẰNG TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ, ĐẠT ĐƯỢC BẤT KỲ KẾT QUẢ DỰ ĐỊNH NÀO, TƯƠNG THÍCH HOẶC KẾT HỢP ĐƯỢC VỚI BẤT KỲ PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG, HỆ THỐNG HOẶC TRANG WEB NÀO KHÁC, VẬN HÀNH TRƠN TRU, ĐÁP ỨNG BẤT KỲ TIÊU CHUẨN HOẠT ĐỘNG HOẶC AN TOÀN NÀO HOẶC KHÔNG CÓ SỰ CỐ, RẰNG MỌI SỰ CỐ HOẶC KHIẾM KHUYẾT CÓ THỂ HOẶC SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, RẰNG THÔNG TIN CÓ TRÊN TRANG WEB SẼ PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA QUÝ VỊ HOẶC TRANG WEB KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC.  EXPEDIA CÓ THỂ CẢI THIỆN VÀ/HOẶC THAY ĐỔI TRANG WEB BẤT KỲ LÚC NÀO.  SỰ CÓ MẶT CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỤ THỂ NÀO TRÊN TRANG WEB CŨNG KHÔNG CẤU THÀNH SỰ PHÊ CHUẨN HOẶC KHUYẾN NGHỊ CỦA EXPEDIA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐÓ.

MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN VỀ SỰ BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC GIỚI HẠN VỀ QUYỀN DO LUẬT PHÁP QUY ĐỊNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG, VÌ VẬY MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI QUÝ VỊ.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, EXPEDIA KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH LIÊN ĐỚI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN THEO BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO ĐẾN VIỆC QUÝ VỊ TRUY CẬP VÀO HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB, HOẶC VỚI BẤT KỲ SỰ CHẬM TRỄ HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP, HIỂN THỊ HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB, BAO GỒM VIỆC CHÚNG TÔI ĐIỀU TRA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA QUÝ VỊ, DÙ LÀ DỰA TRÊN LẬP LUẬN SƠ SUẤT, THEO HỢP ĐỒNG, SAI PHẠM HOẶC TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC, VÀ KỂ CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP EXPEDIA ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ.

Nếu, bất kể giới hạn đã nêu trên, Expedia được xác nhận chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh ngoài hoặc trong phạm vi liên hệ với bất kỳ vấn đề nào nêu trên, trách nhiệm của Expedia trong bất kỳ trường hợp nào, cộng gộp, sẽ không quá (a) khoản phí (nếu có) mà quý vị đã trả cho Expedia để sử dụng Trang web, hoặc (b) Một trăm đô-la Mỹ (US$100).

Giới hạn của trách nhiệm thể hiện trong việc phân bổ nguy cơ giữa các bên và Expedia không sẵn sàng cung cấp Trang web đến cho quý vị sử dụng mà không có những giới hạn này. Giới hạn được nêu trong phần này sẽ tồn tại và tiếp tục được áp dụng ngay cả khi biện pháp đối phó giới hạn trong các điều khoản này được phát hiện là không đáp ứng mục đích đề ra. Giới hạn của trách nhiệm được nêu trong các điều khoản này đảm bảo quyền lợi của Expedia.

BỒI THƯỜNG

Quý vị đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Expedia, các đơn vị liên kết và các viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, đơn vị liên kết, người kế nhiệm và người thụ nhượng của họ khỏi mọi khiếu nại, kiện tụng, yêu cầu, bồi hoàn, mất mát, tổn hại, tiền phạt, hình phạt hay các phí tổn hoặc chi phí khác thuộc mọi hình thức hay tính chất bao gồm nhưng không giới hạn ở phí pháp lý và kế toán hợp lý do: (a) hành vi vi phạm các Điều khoản này; (b) hành vi vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba; hoặc (c) việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào.

PHẢN HỒI

Chúng tôi luôn trân trọng ý kiến đóng góp của quý vị.  Xin hiểu rằng, bằng việc gửi gợi ý, nhận xét hoặc phản hồi khác liên quan đến Trang web hoặc Nội dung (gọi chung là "Nội dung đăng tải"), quý vị theo đây chuyển nhượng cho Expedia tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích toàn cầu của quý vị trong và đối với tất cả Nội dung đăng tải, ngay cả khi quý vị đã chỉ định Nội dung đăng tải đó là thông tin mật. Quý vị đồng ý cung cấp sự hỗ trợ kịp thời mà có thể là cần thiết, theo quan điểm của Expedia, để ghi hồ sơ, hoàn thiện và duy trì các quyền của Expedia trong Nội dung đăng tải.  Ngoài ra, quý vị cần đảm bảo rằng Nội dung đăng tải sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào.  Nếu không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không cung cấp bất kỳ Nội dung đăng tải nào.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Quý vị theo đó đồng ý với thẩm quyền và địa điểm của tòa án tại King County, Washington, Mỹ, trong mọi vấn đề phát sinh ngoài hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng Trang web.

Nếu bất kỳ phần nào trong Điều khoản này bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành bởi tòa án có thẩm quyền của khu vực pháp lý, thì tính hợp lệ, hợp pháp và khả thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hay giảm bớt theo mọi cách. Việc chúng tôi không thể hoặc trì hoãn thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này ở mọi thời điểm sẽ không hủy bỏ quyền của chúng tôi trong việc thực thi (các) điều khoản tương tự hoặc điều khoản khác trình bày ở văn bản này trong tương lai.

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và Expedia liên quan đến Trang web và thay thế mọi thông báo và đề xuất có trước và hiện có, dù là dưới hình thức văn bản, bằng lời hay điện tử, giữa quý vị và Expedia liên quan đến Trang web.  Nghĩa vụ bồi thường cho Expedia của quý vị, cùng với mọi phần khác của các điều khoản này, theo bản chất sẽ vẫn còn hiệu lực khi chấm dứt Điều khoản này hoặc quyền sử dụng Trang web của quý vị, sẽ vẫn còn hiệu lực.

Quý vị xác nhận rằng thiệt hại không thể khắc phục sẽ xảy ra trong trường hợp quý vị vi phạm các Điều khoản này và khoản bồi thường tài chính trong trường hợp đó có thể không đủ để đền bù cho Expedia.  Chính vì vậy, trong trường hợp vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này, Expedia có quyền, ngoài quyền được đền bù về mặt tài chính có thể khắc phục được, thực hiện biện pháp khẩn cấp tạm thời, sơ bộ và/hoặc lâu dài có thể cần thiết để ngăn chặn việc tiếp tục hoặc vi phạm thêm các Điều khoản này, mà không cần phải trình hoặc chứng minh thiệt hại thực tế hoặc đưa ra trái phiếu hoặc vật đảm bảo tương đương.  Mọi quyền không được cho phép tại đây được chúng tôi bảo lưu.

Thông báo, Câu hỏi hoặc Thắc mắc.

Vui lòng gửi mọi thông báo tới: Expedia Group Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

Quý vị có câu hỏi?  Truy cập trang Liên hệ với chúng tôi.