เว็บไซต์พาร์ทเนอร์ด้านที่พักของ Expedia Group - ข้อตกลงการใช้งาน

แก้ไขล่าสุด: 2 มีนาคม 2020

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) ทำขึ้นระหว่างคุณ (“คุณ”) และ Expedia Group (“เอ็กซ์พีเดีย,” “เรา,” “ของเรา” หรือ “เรา”) และควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ Partner Central หรือ Expedia Group ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ expediapartnercentral.com และ expediagroup.com (เรียกรวมว่า“เว็บไซต์”) และคุณยอมรับแนวปฏิบัติที่อธิบายไว้ในที่นี้

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้

เราอาจแก้ไขหรืออัพเดทข้อตกลงเหล่านี้เป็นครั้งคราว  การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันทีที่โพสต์  การที่คุณใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์ข้อตกลงที่แก้ไขแล้วถือว่าเป็นการยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงที่แก้ไขแล้ว  ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ระบุไว้ที่ด้านบนของหน้า

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมผ่านหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และคุณให้ความยินยอมกับการดำเนินการทั้งหมดที่เราดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลทั้งหมด งานศิลปะ ข้อความ วิดีโอ ไฟล์เสียง ไฟล์มีเดีย และภาพที่ปรากฏบนหรือมีอยู่ภายในเว็บไซต์ (เรียกรวมว่า “เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินของเอ็กซ์พีเดียหรือผู้ให้อนุญาตที่เป็นบุคคลภายนอก  เอ็กซ์พีเดียหรือผู้ให้อนุญาตบุคคลที่สาม แล้วแต่กรณี ขอสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และสิทธิ์ประโยชน์ในเนื้อหาและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว  คุณจะไม่ได้รับและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ทำให้คุณได้รับสิทธิ์ประโยชน์ในความเป็นเจ้าของเนื้อหาหรือเว็บไซต์

เว็บไซต์และเนื้อหาจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือกฎหมายว่าด้วยสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและ/หรือระหว่างประเทศ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือความลับทางการค้า  คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือธุรกิจภายในของคุณเท่านั้น  คุณไม่สามารถแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ให้อนุญาต สร้างงานที่ดัดแปลง โอน หรือขาย หรือขายต่อซึ่งเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ

แบรนด์ ชื่อ โลโก้ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบและคำขวัญทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “เครื่องหมายของเอ็กซ์พีเดีย”) เป็นของเอ็กซ์พีเดีย บริษัทในเครือ หรือผู้ให้อนุญาตของเอ็กซ์พีเดีย  คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายของเอ็กซ์พีเดียโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเอ็กซ์พีเดีย

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัทใน Expedia Group หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (“เว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง“)  ลิงก์เหล่านี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องดังกล่าว  การเข้าถึง การพึ่งพา และการใช้ลิงก์เหล่านี้และเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆ ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณโดยสิ้นเชิงและอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องดังกล่าว   เอ็กซ์พีเดียจะไม่รับผิดชอบและจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อคุณสำหรับเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ ของคุณ  การรวมไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองเว็บไซต์ดังกล่าวหรือเนื้อหาที่พบในเว็บไซต์เหล่านี้

มาตรฐานของเว็บไซต์

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลกลาง ในท้องถิ่น และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณจะไม่สามารถ: (ก) เข้าถึง ตรวจสอบ หรือคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์โดยใช้หุ่นยนต์ แมงมุม สเครเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ หรือกระบวนการด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ (ข) ละเมิดข้อจำกัดในส่วนหัวการยกเว้นด้านหุ่นยนต์ใดๆ บนเว็บไซต์หรือหลีกเลี่ยงมาตรการอื่นที่ใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ (ค) ดำเนินการใดๆ ที่กำหนดหรืออาจกำหนดให้มีการโหลดโครงสร้างพื้นฐานของเราขนาดใหญ่ที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่สมเหตุผลตามดุลพินิจของเรา (ง) ดีพลิงก์ไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือ (จ) “เฟรม”, “มิเรอร์” หรือรวมส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์เข้ากับเว็บไซต์อื่นๆ (แต่ละรายการข้างต้นคือ “การใช้ที่ต้องห้าม“)

การรักษาความปลอดภัยของบัญชี

ในการใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับว่า (ก) คุณจะรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ (ข) คุณจะไม่ใช้บัญชีของบุคคลอื่นใดไม่ว่าในเวลาใดเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ (ค) คุณจะต้องแจ้งเว็บไซต์ทันที หากคุณตรวจพบการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต และ (ง) คุณจะรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของคุณ

การตอบสนองต่อการละเมิด

เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น หากเราเชื่อว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณฝ่าฝืนข้อตกลงเหล่านี้ ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ คุกคามความปลอดภัยส่วนตัวของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ เป็นการใช้ที่ต้องห้ามหรืออาจสร้างความรับผิดสำหรับเอ็กซ์พีเดียได้  การกระทำดังกล่าวโดยเอ็กซ์พีเดียไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือการเยียวยาของเราตามกฎหมายหรือตามความยุติธรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

เว็บไซต์จะจัดให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยมีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องทั้งหมด และโดยปราศจากการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด และการรับประกันที่ อาจเกิดขึ้นจากการตกลง การใช้ หรือแนวปฏิบัติทางการค้า  โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว เอ็กซ์พีเดียไม่รับรองด้วยประการใดๆ ว่าเว็บไซต์จะตอบสนองความต้องการของคุณ บรรลุผลที่คาดว่าจะได้ สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน ระบบ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ทำงานโดยไม่มีการหยุดชะงัก ตรงตามมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการทำงานหรือความสเถียรหรือไม่มีข้อผิดพลาด หรือรับรองว่าสามารถหรือจะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ หรือรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ หรือรับรองว่าเว็บไซต์ไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย  เอ็กซ์พีเดียสามารถทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา  การรวมสินค้าหรือบริการบางอย่างในเว็บไซต์นี้จะไม่ถือว่าเป็นการสนับสนุนหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยเอ็กซ์พีเดีย

บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้บริโภค ดังนั้นข้อยกเว้นและข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่สามารถใช้ได้กับคุณ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เอ็กซ์พีเดียจะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายทางตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณเข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์หรือกับความล่าช้าหรือการไม่สามารถเข้าถึง แสดงหรือใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการที่คุณใช้เว็บไซต์ ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของความประมาทเลินเล่อ สัญญา ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรืออื่นๆ และแม้ว่าเอ็กซ์พีเดียจะเคยได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

แม้จะมีข้อจำกัดข้างต้น หากพบว่าเอ็กซ์พีเดียต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้น ความรับผิดของเอ็กซ์พีเดียไม่ว่าในกรณีใดๆ จะรวมไม่เกิน (ก) ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ที่คุณจ่ายให้กับเอ็กซ์พีเดียสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือ (ข) หนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐฯ (100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

ข้อจำกัดความรับผิดสะท้อนให้เห็นถึงการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างทั้งสองฝ่าย และเอ็กซ์พีเดียไม่เต็มใจที่จะให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในส่วนนี้จะคงอยู่และมีผลบังคับใช้ แม้ว่าการแก้ไขเยียวยาอย่างจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้จะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการแก้ไขเยียวยานั้นก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อตกลงเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อเอ็กซ์พีเดีย

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และป้องกันเอ็กซ์พีเดีย บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน บริษัทในเครือ ผู้สืบทอด และผู้รับมอบจากและต่อการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมด สาเหตุของการดำเนินการ ข้อเรียกร้อง การกู้คืน ความเสียหาย ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือลักษณะใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและบัญชีที่สมเหตุสมผลอันเกิดจากการที่คุณ: (ก) ละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ (ข) ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลภายนอก หรือ (ค) ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ

ความคิดเห็น

เราขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ   โปรดทราบว่าเมื่อส่งข้อเสนอแนะ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือเนื้อหา (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหาที่ส่ง”) หมายความว่าคุณได้มอบสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในเนื้อหาที่ส่งทั้งหมดให้แก่เอ็กซ์พีเดีย แม้ว่าคุณได้กำหนดไว้ว่าเนื้อหาที่ส่งดังกล่าวเป็นความลับ คุณตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทันทีที่เอ็กซ์พีเดียเห็นว่าจำเป็นต่อการบันทึก ทำให้สมบูรณ์ และรักษาไว้ซึ่งสิทธิ์ของเอ็กซ์พีเดียในเนื้อหาที่ส่ง   นอกจากนี้ คุณจะต้องรับรองด้วยว่าเนื้อหาที่ส่งไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลภายนอก  หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าส่งเนื้อหาใดๆ ถึงเรา

ข้อกำหนดทั่วไป

คุณยอมรับเขตอำนาจเฉพาะของศาลซึ่งตั้งอยู่ในคิงเคาน์ตี้ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา สำหรับข้อขัดแย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงเหล่านี้หรือการใช้เว็บไซต์

หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้ไม่มีผล ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจ ความถูกต้อง ความชอบด้วยกฎหมาย และการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือบกพร่องไม่ว่าในทางใด ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของเราในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้ในเวลาใดๆ ไม่ได้สละสิทธิของเราที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดที่เหมือนกันหรือข้อกำหนดอื่นๆ ในอนาคต

ข้อตกลงเหล่านี้ก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเอ็กซ์พีเดียเกี่ยวกับเว็บไซต์ และจะมีผลเหนือการติดต่อสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้านี้หรือในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเอ็กซ์พีเดียเกี่ยวกับเว็บไซต์  ภาระหน้าที่ของคุณที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเอ็กซ์พีเดีย พร้อมกับส่วนอื่นใดของข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งตามลักษณะของข้อกำหนดนั้นควรจะมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ข้อตกลงเหล่านี้หรือสิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณจะสิ้นสุดลง

คุณรับทราบว่าความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้จะส่งผลให้คุณละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ และความเสียหายที่เป็นตัวเงินในเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยให้กับเอ็กซ์พีเดีย  ดังนั้นในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ นอกเหนือจากการเยียวยาที่เป็นตัวเงินดังกล่าวที่สามารถเรียกคืนได้ เอ็กซ์พีเดียจะได้รับสิทธิที่จะได้รับการบรรเทาคดีชั่วคราว เบื้องต้น และ/หรือถาวรที่อาจจำเป็นเพื่อยับยั้งการละเมิดข้อตกลงเหล่านี้อย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มเติม โดยไม่ต้องแสดงหรือพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือวางพันธบัตรหรือหลักประกันที่เทียบเคียงกัน  สิทธิใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งจะขอสงวนไว้ในที่นี้

คำบอกกล่าว คำถาม หรือข้อกังวล

ควรส่งคำบอกกล่าวทั้งหมดไปที่: Expedia Group, Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

โปรดส่งความคิดเห็นอื่นๆ คำขอการสนับสนุนด้านเทคนิค และการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ไปที่: lodgingpartnersolutions@expediagroup.com