Witryny Expedia Group przeznaczone dla partnerów oferujących zakwaterowanie — WARUNKI KORZYSTANIA

Data ostatniej modyfikacji: 2 marca 2020 r.

Niniejsze Warunki korzystania („Warunki”) zostały zawarte między użytkownikiem („Użytkownik”) a Expedia Group („Expedia”) i mają zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z dowolnej z witryn Partner Central lub Expedia Group, w tym m.in. expediapartnercentral.com oraz expediagroup.com (łącznie „Witryna”), a Użytkownik akceptuje praktyki opisane w niniejszych Warunkach.

ZMIANY W WARUNKACH

Expedia może weryfikować lub aktualizować niniejsze Warunki.  Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.  Jeśli po opublikowaniu zweryfikowanych Warunków Użytkownik nadal będzie korzystać z Witryny, oznaczać to będzie, że akceptuje on takie zweryfikowane Warunki i wyraża zgodę na związanie się nimi.  Data ostatniej modyfikacji Warunków zamieszczona jest u góry strony.

ZBIERANIE INFORMACJI UŻYTKOWNIKA I KORZYSTANIE Z NICH

Wszelkie informacje zbierane przez Expedia za pośrednictwem Witryny lub w związku z Witryną podlegają obowiązującej w Expedia Polityce Ochrony Prywatności, a Użytkownik wyraża zgodę na wszelkie zgodne z Polityką Ochrony Prywatności działania podejmowane przez Expedia w związku z jego informacjami.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Informacje, szata graficzna, teksty, elementy wideo i audio, pliki multimedialne oraz zdjęcia wyświetlane lub zawarte w ramach Witryny (łącznie „Treści”) stanowią własność Expedia lub zewnętrznych licencjodawców Expedia.  Expedia lub — o ile ma to zastosowanie — zewnętrzni licencjodawcy Expedia zachowują wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Treści.  Użytkownik nie ma ani nie uzyskuje wskutek korzystania z Witryny żadnych praw własności do Treści lub Witryny.

Witryna i Treści są chronione przepisami obowiązującego w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach prawa własności, w tym własności intelektualnej, które może zapewniać ochronę z tytułu prawa autorskiego, znaków towarowych, patentów lub tajemnic handlowych.  Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie do własnego użytku osobistego albo do wewnętrznego użytku biznesowego jego przedsiębiorstwa.  Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, transmitować, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć opracowań, przesyłać, sprzedawać ani odsprzedawać Witryny ani Treści.

Wszelkie marki, nazwy, logo, nazwy produktów i usług, wzory i slogany stanowiące integralną część Witryny (łącznie „Znaki Expedia”) stanowią własność Expedia lub spółek stowarzyszonych lub licencjodawców Expedia.  Użytkownik nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Expedia korzystać z Marek Expedia.

ŁĄCZA DO WITRYN PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Witryna może zawierać łącza do witryn należących do podmiotów zewnętrznych, spółek partnerskich Expedia lub spółek powiązanych z Expedia („Witryny Niepowiązane”).  Takie łącza udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych, a niniejsze Warunki nie mają zastosowania do Witryn Niepowiązanych.  Użytkownik wyłącznie na własne ryzyko uzyskuje dostęp do takich łącz i Witryn Niepowiązanych, polega na nich i z nich korzysta, a jego działania z tym związane podlegają zasadom i warunkom obowiązującym w Witrynach Niepowiązanych.   Expedia nie ponosi i nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności z tytułu treści dostępnych w takich witrynach podmiotów zewnętrznych ani korzystania z takich witryn przez Użytkownika.  Zamieszczenie przez Expedia łączy do Witryn Niepowiązanych nie implikuje aprobaty dla tych witryn ani dla dostępnych w nich materiałów.

STANDARDY DOTYCZĄCE WITRYNY

Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie się w toku korzystania z Witryny do wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa federalnego, stanowego, krajowego i międzynarodowego. Ponadto Użytkownik nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Expedia: (a) monitorować, kopiować ani uzyskiwać dostępu do żadnych treści ani informacji zamieszczonych w Witrynie w jakimkolwiek celu przy użyciu robotów, pająków, scraperów lub innych zautomatyzowanych środków lub jakichkolwiek ręcznych procesów; (b) naruszać ograniczeń nagłówków wykluczających roboty w Witrynie ani obchodzić lub omijać żadnych środków wdrożonych w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Witryny; (c) podejmować działań, które w opinii Expedia wymuszają lub mogą wymuszać nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Expedia; (e) przechwytywać, tworzyć kopii lustrzanych ani w inny sposób włączać żadnej części Witryny do jakiejkolwiek innej witryny (każde z takich działań stanowi przykład „Zabronionego Użycia”).

BEZPIECZEŃSTWO KONTA

Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Witryny jest uznanie przez niego, że (a) ponosi on odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta i hasła; (b) nie może on korzystać z kont innych osób w celu uzyskania dostępu do Witryny; (c) musi on bezzwłocznie przekazać do Witryny powiadomienie, jeśli wykryje on jakikolwiek przypadek nieautoryzowanego korzystania z jego konta; oraz że (d) ponosi on odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane z wykorzystaniem jego konta.

ODPOWIEDŹ NA NARUSZENIA

Jeśli Expedia uważa, że korzystanie przez Użytkownika z Witryny narusza Warunki, narusza prawa innych osób lub podmiotów, zagraża bezpieczeństwu osobistemu osób lub podmiotów, stanowi przykład Zabronionego Użycia lub może narazić Expedia na odpowiedzialność, Expedia zastrzega sobie wówczas prawo do podjęcia dowolnych działań, które Expedia uzna za niezbędne.  Podjęte przez Expedia działania nie ograniczają jednak przysługujących Expedia — czy to na mocy przepisów prawa, czy w oparciu o zasady słuszności — praw ani uprawnień.

ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA „W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST”, ZE WSZELKIMI BŁĘDAMI I USTERKAMI ORAZ BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI, W TYM M. IN. DOROZUMIANYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ZA WADY PRAWNE ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH, A TAKŻE GWARANCJI I RĘKOJMI, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, PRZEBIEGU CZYNNOŚCI, SPOSOBU UŻYWANIA LUB PRAKTYK HANDLOWYCH.  BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ EXPEDIA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH TEGO, ŻE WITRYNA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, UMOŻLIWI OSIĄGNIĘCIE ZAMIERZONYCH REZULTATÓW, BĘDZIE KOMPATYBILNA LUB BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAĆ Z INNYMI PROGRAMAMI, APLIKACJAMI, SYSTEMAMI LUB WITRYNAMI, BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ PRZERW, BĘDZIE SPEŁNIAĆ JAKIEKOLWIEK STANDARDY WYDAJNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI I BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW, ANI ŻE BŁĘDY LUB USTERKI MOGĄ BYĆ LUB BĘDĄ NAPRAWIANE, INFORMACJE W WITRYNIE BĘDĄ DOSTOSOWANE DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA, ANI ŻE WITRYNA JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.  EXPEDIA MOŻE W DOWOLNYM MOMENCIE DOKONYWAĆ ULEPSZEŃ LUB ZMIAN W WITRYNIE.  UWZGLĘDNIENIE LUB OFEROWANIE JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG W WITRYNIE NIE ŚWIADCZY O POPIERANIU LUB REKOMENDOWANIU TAKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZEZ EXPEDIA.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZNIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI LUB GWARANCJI LUB NA OGRANICZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH USTAWOWYCH PRAW KONSUMENCKICH, NIEKTÓRE ALBO WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ I OGRANICZEŃ MOGĄ ZATEM NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

W ŻADNYM PRZYPADKU EXPEDIA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ODSZKODOWANIA ANI SZKODY, W TYM ODSZKODOWANIA KARNE LUB SPECJALNE ORAZ SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WTÓRNE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z UZYSKIWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA DOSTĘPU DO WITRYNY LUB KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z WITRYNY LUB BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z OPÓŹNIENIA W TAKIM UZYSKIWANIU DOSTĘPU, WYŚWIETLANIU LUB KORZYSTANIU LUB Z NIEMOŻNOŚCI UZYSKIWANIA DOSTĘPU, WYŚWIETLANIA LUB KORZYSTANIA, W TYM PROWADZONYCH PRZEZ EXPEDIA ANALIZ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NIEZALEŻNIE OD RODZAJU TEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI (Z TYTUŁU NIEDBALSTWA, WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, DELIKTOWEJ, OBIEKTYWNEJ, NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA OCHRONY KONSUMENTA LUB INNEJ), NAWET JEŚLI POINFORMOWANO EXPEDIA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I ODSZKODOWAŃ.

Jeśli mimo powyższego ograniczenia odpowiedzialności Grupa Expedia zostanie uznana za odpowiedzialną za straty, szkody lub odszkodowania bezpośrednio lub pośrednio wynikające z okoliczności opisanych powyżej, wówczas całkowita odpowiedzialność Grupy Expedia ograniczona jest do większej z następujących kwot: (a) kwoty będącej równowartością opłat uiszczonych przez Użytkownika na rzecz Expedia za dostęp do Witryny albo (b) kwoty stu dolarów amerykańskich (100 USD).

Ograniczenie odpowiedzialności odzwierciedla rozkład ryzyka między poszczególnymi stronami, a Grupa Expedia nie byłaby skłonna do udostępnienia Witryny Użytkownikowi bez takich ograniczeń. Ograniczenia określone w tym punkcie zachowują ważność, nawet w przypadku uznania, że dane ograniczone uprawnienie określone w niniejszych Warunkach nie spełniła swojej podstawowej roli. Ograniczenia odpowiedzialności określone w Warunkach są wiążące dla Expedia.

PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność cywilną od Expedia i partnerów Expedia oraz członków ścisłego kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, następców prawnych i cesjonariuszy tych podmiotów, jak również dokonać na ich rzecz stosownej rekompensaty z tytułu wszelkich roszczeń, powództw, żądań, odszkodowań, strat, szkód, grzywien, kar lub innych kosztów lub wydatków, w tym uzasadnionych opłat prawnych i księgowych, wynikających z: (a) naruszenia niniejszych Warunków; (b) naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich; (c) korzystania z Witryny lub Treści.

OPINIE

Expedia docenia każdą formę kontaktu ze strony Użytkownika.  Użytkownik powinien być świadomy, że przesłanie przez niego sugestii, komentarzy lub opinii dotyczących Witryny lub Treści (łącznie „Przesłane Materiały”) oznacza, że przenosi on na Expedia swoje obowiązujące na całym świecie prawa do Przesłanych Materiałów, nawet jeśli określił takie Przesłane materiały jako poufne. Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczne udzielenie Expedia niezbędnej — zdaniem Expedia — pomocy w zakresie udokumentowania, zabezpieczenia i utrzymania praw Expedia do Przesłanych Materiałów.  Ponadto Użytkownik zadba o to, by Przesłane Materiały nie naruszały praw osób trzecich.  Jeśli Użytkownik nie zgadza się na niniejsze zasady i warunki, nie powinien przekazywać Expedia Przesłanych Materiałów.

WARUNKI OGÓLNE

Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję oraz właściwość miejscową sądów w hrabstwie King w stanie Waszyngton (Stany Zjednoczone) we wszystkich sporach bezpośrednio lub pośrednio związanych z niniejszymi Warunkami lub korzystaniem z Witryny.

Jeśli którakolwiek z części Warunków zostanie uznana przez sąd właściwy za nieważną, nielegalną lub niewykonalną, nie będzie to mieć wpływu na ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień Warunków. Niewykonanie lub opóźnienie w dowolnym czasie wykonania przez Expedia dowolnego z postanowień Warunków nie stanowi zrzeczenia się przez Expedia prawa do wykonania danego postanowienia ani żadnego innego postanowienia niniejszych Warunków w przyszłości.

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a Expedia w odniesieniu do Witryny oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub bieżące ustalenia lub oferty, zarówno w formie elektronicznej, jak i ustnej lub pisemnej między Użytkownikiem a Expedia w odniesieniu do Witryny.  Zobowiązania Użytkownika dotyczące przejęcia odpowiedzialności cywilnej i rekompensaty, tak samo jak inne postanowienia Warunków, które przez wzgląd na swoją naturę powinny zachować moc prawną po wypowiedzeniu Warunków lub wypowiedzeniu prawa Użytkownika do korzystania z Witryny, pozostaną w mocy.

Użytkownik zgadza się, że naruszenie przez niego niniejszych Warunków może spowodować nieodwracalne szkody, a odszkodowanie pieniężne w takim przypadku może okazać się środkiem niewystarczającym do zrekompensowania Expedia tych szkód.  Jeśli zatem dojdzie do takiego naruszenia Warunków, Expedia, oprócz wnioskowania o odszkodowanie pieniężne, które może podlegać zwrotowi, jest także uprawniona do złożenia wniosku o tymczasowe, wstępne lub trwałe zabezpieczenie roszczenia w drodze nakazu lub zakazu sądowego w celu powstrzymania ciągłego lub dalszego naruszania niniejszych Warunków, bez konieczności przedstawiania lub udowadniania jakichkolwiek szkód rzeczywistych, wydawania gwarancji lub wnoszenia innego porównywalnego zabezpieczenia.  Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w Warunkach, są zastrzeżone.

Powiadomienia, pytania lub wątpliwości.

Wszelkie powiadomienia powinny być kierowane do: Expedia Group, Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119.

Komentarze, prośby o wsparcie techniczne oraz pozostałą korespondencję dotyczącą Witryny należy przesyłać na adres lodgingpartnersolutions@expediagroup.com.