Expedia Group nettsteder – BETINGELSER FOR BRUK

Sist endret: 2. mars 2020

Disse betingelsene for bruk («betingelser») er mellom deg («du») og Expedia Group («Expedia», «vi», «vår» eller «oss») og styrer din bruk av ethvert Partner Central- eller Expedia Group-nettsted, inkludert, men ikke begrenset til, expediapartnercentral.com og expediagroup.com (samlet kalt «nettstedene»), og du godtar praksisen som beskrives heri.

ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE

Vi kan fra tid til annen komme til å revidere eller oppdatere disse vilkårene.  Alle endringer trer i kraft i det øyeblikk de legges ut.  Din fortsatte bruk av nettstedet etter at reviderte betingelser har blitt lagt ut utgjør din aksept av og avtale om å være bundet av de reviderte betingelsene.  Disse vilkårene er oppdatert på datoen som er angitt øverst på siden.

INNSAMLING OG BRUK AV DINE OPPLYSNINGER

All informasjon vi samler inn gjennom eller i forbindelse med dette nettstedet, er underlagt vår personvernerklæring, og du godtar alle handlinger vi foretar oss vedrørende dine opplysninger i samsvar med personvernerklæringen.

OPPHAVSRETTIGHETER

All(e) informasjon, grafikk, tekst, video, lyd, mediefiler og bilder som beskrives på eller ligger på nettstedet (samlet kalt «innholdet») tilhører Expedia eller deres tredjepartslisensgivere.  Den det måtte gjelde av Expedia eller deres tredjepartslisensgivere, beholder alle rettigheter, hjemler og interesser i og til innholdet, samt alle opphavsrettigheter knyttet til det.  Du har ikke, og din bruk av nettstedet gir deg ikke, noen eierinteresse til innholdet eller nettstedet.

Nettstedet og innholdet er beskyttet av amerikanske og/eller internasjonale lover om opphavsrett og/eller eiendomsrett, noe som kan inkludere opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter eller forretningshemmeligheter.  Du kan bruke nettstedet kun til personlig bruk eller intern forretningsbruk.  Du skal ikke endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, skape avledende verker fra, overføre, selge eller videreselge nettstedet eller dets innhold.

Alle varemerker, navn, logoer, produkter og tjenestenavn, designer og slagord som er inkludert på nettstedet (samlet kalt «Expedias varemerker»), eies av Expedia, deres partnerselskaper eller deres lisensgivere.  Du kan ikke bruke Expedias varemerker uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Expedia.

LINKER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder eller andre nettsteder som tilhører Expedias partnerselskaper eller relaterte selskaper («ikke-relaterte nettsteder»).  Disse lenkene formidles kun av praktiske grunner, og disse vilkårene kontrollerer ikke de ikke-relaterte nettstedene.  Din tilgang til, tillit til og bruk av disse lenkene og ikke-relaterte nettstedene skjer på eget ansvar og er underlagt betingelsene og vilkårene til slike ikke-relaterte nettsteder.   Expedia er ikke ansvarlig for, og vil ikke påta seg noe erstatningsansvar eller ansvar overfor deg for, innholdet på eller din bruk av noen tredjeparts nettsted.  Vår inkludering av lenker til ikke-relaterte nettsteder innebærer ikke at vi godkjenner slike nettsteder eller innholdet på dem.

STANDARDER FOR NETTSTEDET

Du godtar å overholde alle gjeldende føderale, statlige, lokale og internasjonale lover og forskrifter i din bruk av nettstedet. I tillegg kan du ikke, uten uttrykt skriftlige forhåndstillatelse fra oss: (a) få tilgang til, overvåke eller kopiere noe innhold eller noen informasjon på nettstedet ved hjelp av noen roboter, søkeroboter, skjermskrapingsverktøyer eller andre automatiske metoder eller manuelle prosesser for noe formål, (b) bryte begrensningene i roboteksklusjonsoverskrifter på nettstedet, eller omgå eller forbigå tiltak som brukes til å hindre eller begrense tilgangen til nettstedet, (c) gjøre noe som etter vår vurdering medfører eller kan medføre en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur, (d) dyplenke til noen del av nettstedet for noe formål, eller (e) bruke «rammer», «speiling» eller på annen måte inkludere noen del av nettstedet i et annet nettsted (begge forannevnte handlinger er «forbudt bruk»).

KONTOSIKKERHET

Som et vilkår for å kunne bruke dette nettstedet samtykker du i at (a) du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten for kontoen og passordet ditt, (b) du ikke kan bruke kontoen til en annen person for å få tilgang til nettstedet, (c) du umiddelbart må varsle nettstedet dersom du oppdager uautorisert bruk av kontoen din og (d) du er ansvarlig for alle aktiviteter som oppstår som følge av bruken av kontoen din.

REAKSJON PÅ BRUDD

Expedia forbeholder seg retten til å treffe de tiltak vi anser som nødvendige hvis vi mener at din bruk av nettstedet bryter disse vilkårene, krenker rettighetene til noen person eller enhet, truer den personlige sikkerheten til noen person eller sikkerheten til noen enhet, er forbudt eller kan føre til erstatningsansvar for Expedia.  En slik handling fra Expedias side vil ikke på noen måte begrense våre rettigheter, lovlige rettsmidler eller billighetsrett.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

NETTSTEDET FORMIDLES «SLIK DET ER» MED EVENTUELLE FEIL OG DEFEKTER, UTEN NOEN FORM FOR UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, HJEMMEL OG UKRENKELIGHET SAMT GARANTIER SOM MÅTTE FØLGE AV HANDLEMÅTE, GJENNOMFØRINGSMÅTE, BRUK ELLER HANDELSPRAKSIS.  UTEN BEGRENSNING FOR DET FORANNEVNTE ANGIR EXPEDIA PÅ INGEN MÅTE AT NETTSTEDET VIL OPPFYLLE DINE KRAV, OPPNÅ NOEN TILTENKTE RESULTATER, VÆRE KOMPATIBELT MED ELLER FUNGERE SAMMEN MED ANNEN/ANDRE PROGRAMVARE, PROGRAMMER, SYSTEMER ELLER NETTSTEDER, FUNGERE UTEN AVBRUDD, OVERHOLDE NOEN YTELSESKRAV ELLER PÅLITELIGHETSSTANDARDER ELLER VÆRE FEILFRITT, AT NOEN FEIL ELLER DEFEKTER KAN ELLER VIL BLI KORRIGERT, AT INFORMASJONEN DERI VIL VÆRE EGNET FOR DINE BEHOV ELLER AT NETTSTEDET ER FRITT FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.  EXPEDIA KAN NÅR SOM HELST GJØRE FORBEDRINGER OG/ELLER ENDRINGER PÅ NETTSTEDET.  DET AT ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE INKLUDERES PÅ NETTSTEDET, INNEBÆRER IKKE AT EXPEDIA GARANTERER ELLER ANBEFALER SLIKE PRODUKTER.

ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELATELSER AV ELLER BEGRENSNINGER FOR UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER FOR GJELDENDE LOVBESTEMTE FORBRUKERRETTIGHETER. DET KAN DERFOR HENDE AT NOEN AV ELLER ALLE UNNTAKENE OG BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL EXPEDIA VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE STRAFFERETTSLIGE, TILFELDIGE ELLER SPESIFIKKE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV NETTSTEDET, ELLER MED NOEN FORSINKET ELLER MANGLENDE TILGANG TIL, VISNING ELLER BRUK AV NETTSTEDET, ENTEN DETTE BASERES PÅ EN TEORI OM UAKTSOMHET, KONTRAKTSMESSIG, SUBJEKTIVT ELLER OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OG SELV OM EXPEDIA ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Hvis, til tross for begrensningene ovenfor, Expedia anses å være ansvarlig for eventuelle tap eller skader på grunn av eller i forbindelse med noen av hendelsene som er beskrevet over, vil Expedias samlede erstatningsansvar under ingen omstendighet overskride det høyeste av (a) gebyrene (om noen) du har betalt til Expedia for tilgang til nettstedet, eller (b) ett hundre dollar (USD 100).

Ansvarsbegrensningen reflekterer risikofordelingen mellom partene, og Expedia vil ikke gi deg tilgang til nettstedet uten disse begrensningene. Begrensningene som er nevnt i denne delen av avtalen vil bestå og gjelde selv om en begrenset løsning som er nevnt i disse betingelsene anses for ikke å oppfylle det grunnleggende formålet med løsningen. Ansvarsbegrensningene som angis i disse vilkårene gjelder til fordel for Expedia.

SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å godtgjøre, forsvare og skadesløsholde Expedia, deres partnerselskaper og deres ledere, direktører, ansatte, agenter, partnerselskaper, etterfølgere og stedfortredere, fra og mot ethvert og alle krav, rettskrav, fordringer, inndragninger, tap, skader, bøter, straffegebyrer eller andre kostnader eller utgifter av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige saksomkostninger og gebyrer som følge av: (a) din overtredelse av disse vilkårene, (b) ditt brudd på loven eller rettighetene til en tredjepart eller (c) din bruk av nettstedet eller noe av innholdet på nettstedet.

TILBAKEMELDING

Vi setter pris på tilbakemelding fra deg.  Vær oppmerksom på at ved å sende inn forslag, kommentarer eller andre tilbakemeldinger knyttet til nettstedet eller innholdet (heretter kalt «innsendinger»), gir du herved Expedia alle rettigheter til alle dine innsendinger på verdensbasis, selv om du har angitt at slike innsendinger er konfidensielle. Du godtar at du umiddelbart skal gi den assistanse som, etter Expedias mening, måtte være nødvendig for å dokumentere, styrke og håndheve Expedias rettigheter i innsendingene.  Videre skal du sørge for at innsendingene ikke krenker rettighetene til noen tredjepart.  Hvis du ikke godtar disse vilkårene, ber vi deg om ikke å sende oss innsendinger.

GENERELLE BETINGELSER

Du samtykker med dette til at domstolene i King County, Washington, USA, skal ha eksklusiv domsmyndighet og jurisdiksjon i alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse betingelsene eller bruken av nettstedet.

Hvis noen del av disse betingelsene viser seg å være ugyldige, ulovlige eller umulige å håndheve av en kompetent domsmyndighet, vil det ikke på noen måte påvirke eller svekke gyldigheten, lovligheten og håndhevelsen ved de gjenværende bestemmelsene. Vår manglende eller forsinkede håndhevelse av en bestemmelse i disse betingelsene på noe tidspunkt tilsidesetter ikke vår rett til å håndheve den eller andre bestemmelser på et senere tidspunkt.

Disse betingelsene utgjør hele avtalen mellom deg og Expedia hva angår nettstedet, og erstatter alle tidligere eller samtidige kommunikasjoner eller forslag, det være seg i elektronisk, muntlig eller skriftlig format, mellom deg og Expedia hva angår nettstedet.  Din forpliktelse til å skadesløsholde Expedia, sammen med noen annen del av disse betingelsene som av natur også skal gjelde etter at disse vilkårene eller din rett til å bruke nettstedet har blitt terminert, skal fortsatt gjelde.

Du erkjenner at det vil oppstå ubotelig skade hvis du skulle bryte disse vilkårene, og at det ikke er sikkert at noe erstatningsbeløp i så fall vil være tilstrekkelig til å kompensere Expedia.  Hvis noen av disse vilkårene skulle brytes, vil Expedia derfor ha rett til, i tillegg til det de måtte ha krav på av nevnte erstatningsbeløp, den midlertidige, foreløpige og/eller permanent pålagte hjelpen som måtte være nødvendig for å kontrollere eventuelle vedvarende eller ytterligere brudd på disse vilkårene, uten å måtte vise eller bevise noen faktiske skader eller utlegg av depositum eller tilsvarende sikkerhet.  Alle rettigheter som ikke spesifikt er tildelt er forbeholdt.

Meldinger, spørsmål eller anliggender.

Alle meldinger skal sendes til: Expedia Group, Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

Alle andre kommentarer, forespørsler om teknisk hjelp og annen kommunikasjon som er relatert til nettstedet skal sendes til: lodgingpartnersolutions@expediagroup.com.