Expedia Group Lodging Partner-websites - GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst gewijzigd: 16 december 2020

Deze Gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn tussen u (‘u’) en Expedia Group (‘Expedia’, ‘we,’ ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) en beheersen uw gebruik van alle websites van Partner Central of Expedia Group, waaronder, maar niet beperkt tot, expediapartnercentral.com en expediagroup.com (gezamenlijk de ‘Site’). U aanvaardt de procedures die hierin worden beschreven.

DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN: (A) BEVESTIGT U DAT U DEZE VOORWAARDEN HEEFT GELEZEN EN BEGRIJPT; (B) VERKLAART U DAT U DE WETTELIJKE LEEFTIJD HEEFT OM EEN BINDENDE OVEREENKOMST AAN TE GAAN; (C) EN AANVAARDT U DEZE VOORWAARDEN EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DOOR DEZE VOORWAARDEN WETTELIJK GEBONDEN BENT.  INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, OF ER NIET MEE AKKOORD KUNT GAAN, DIENT U DE SITE NIET TE GEBRUIKEN.

WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien of bijwerken.  Alle wijzigingen zijn van kracht zodra deze zijn geplaatst.  Uw voortgezet gebruik van de Site na het plaatsen van de herziene Voorwaarden vormt de aanvaarding van en instemming met het gebonden zijn door de herziene Voorwaarden.  Deze voorwaarden gelden met ingang van de datum die bovenaan de pagina staat vermeld.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

Alle gegevens die wij via of in verband met deze Site verzamelen, zijn onderhevig aan onze Privacyverklaring. U geeft toestemming voor elke actie die door ons met betrekking tot uw gegevens wordt ondernomen in overeenstemming met de Privacyverklaring.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle gegevens, artwork, tekst-, video-, audio-, mediabestanden en afbeeldingen die worden weergegeven of zijn opgenomen in de Site (gezamenlijk de ‘Inhoud’) zijn het eigendom van Expedia of zijn derde licentieverstrekkers.  Expedia, of zijn derde licentieverstrekkers, indien van toepassing, behoudt alle rechten, aanspraak op en aandeel in de Inhoud en alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten.  U heeft geen eigendomsbelang in de Inhoud of de Site en door de Site te gebruiken krijgt u evenmin een eigendomsbelang erin.

De Site en de Inhoud worden beschermd door Amerikaanse en/of internationale intellectuele eigendomsrechten en/of eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrecht, rechten op handelsmerken, octrooi of handelsgeheimen.  U mag de Site uitsluitend gebruiken voor uw persoonlijk of intern zakelijk gebruik.  Het is u niet toegestaan de Site of enige Inhoud te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, uit te zenden, te tonen, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, een licentie te verlenen, afgeleide werken ervan te creëren, over te dragen, te verkopen of door te verkopen.

Alle merken, namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans die in de Site zijn opgenomen (gezamenlijk ‘Merktekens van Expedia’) zijn eigendom van Expedia, zijn partners of zijn licentieverstrekkers.  U mag de Merktekens van Expedia niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Expedia.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De Site kan links bevatten naar websites van derde partijen of naar andere websites van partners van Expedia of verwante bedrijven (‘Niet-verwante Sites’).  Deze links worden uitsluitend verschaft voor uw gemak en deze Voorwaarden beheersen de Niet-verwante Sites niet.  Uw toegang, vertrouwen op en gebruik van deze links en Niet-verwante Sites is geheel voor uw eigen risico en is onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van dergelijke Niet-verwante Sites.   Expedia is niet verantwoordelijk voor, en heeft geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u, voor de inhoud op, of uw gebruik van, een website van een derde partij.  Het door ons opnemen van hyperlinks naar Niet-verwante Sites vormt geen goedkeuring van dergelijke websites of materiaal dat erop te vinden is.

NORMEN VOOR DE SITE

U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke federale, nationale, lokale en internationale wetten en voorschriften na te leven wanneer u de Site gebruikt. Daarnaast is het u zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke, voorafgaande toestemming niet toegestaan om: (a) voor enig doel inhoud of informatie op de Site op te vragen, te controleren of te kopiëren met behulp van een robot, spider, scrapers of andere geautomatiseerde middelen, of een handmatig proces; (b) de beperkingen in robot-exclusionheaders op de Site te schenden of andere maatregelen te omzeilen die zijn ingezet om toegang tot de Site te voorkomen of te beperken; (c) actie te ondernemen die, naar ons oordeel, een onredelijke of onevenredige belasting op onze infrastructuur legt of kan leggen; (d) voor enig doel te deeplinken naar een deel van de Site; of (e) een deel van de Site te kopiëren, ‘framen’ of anderszins een deel van de Site op te nemen in een andere website (elk van de voorgaande, een ‘Verboden Gebruik’).

VEILIGHEID ACCOUNT

Bij gebruik van de Site gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: (a) u bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord; (b) u gebruikt in geen geval het account van een ander om toegang te krijgen tot de Site; (c) u stelt de Site onmiddellijk op de hoogte als u ongeoorloofd gebruik van uw account constateert; en (d) u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw account worden uitgevoerd.

REACTIE OP SCHENDINGEN

Expedia behoudt zich het recht voor om actie te ondernemen waarvan wij bepalen dat deze nodig is indien wij geloven dat uw gebruik van de Site inbreuk pleegt op deze Voorwaarden, de rechten van een persoon of entiteit schendt, de persoonlijke veiligheid van een persoon of de veiligheid van een entiteit bedreigt, Verboden Gebruik is of aansprakelijkheid voor Expedia kan bewerkstelligen.  Dergelijke acties door Expedia beperken onze rechten of rechtsmiddelen bij wet of in eigen vermogen niet.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE SITE WORDT ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ GELEVERD, MET ALLE FOUTEN EN DEFECTEN EN ZONDER GARANTIE VAN WELKE SOORT DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-SCHENDING, EN GARANTIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HANDELSGEBRUIKEN, OMGANGSGEBRUIKEN, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJKEN.  ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, GEEFT EXPEDIA GEEN VERKLARINGEN, VAN WELK SOORT DAN OOK, DAT DE SITE AAN UW VEREISTEN VOLDOET, BEDOELDE RESULTATEN BEHAALT, COMPATIBEL IS OF WERKT MET ANDERE SOFTWARE, TOEPASSINGEN, SYSTEMEN OF SITES WERKT, ZONDER ONDERBREKING WERKT, AAN PRESTATIE- OF BETROUWBAARHEIDSNORMEN VOLDOET, OF VRIJ VAN FOUTEN IS, DAT FOUTEN OF DEFECTEN GECORRIGEERD KUNNEN OF ZULLEN WORDEN, DAT DE INFORMATIE EROP GESCHIKT IS VOOR UW BEHOEFTEN OF DAT DE SITE VRIJ VAN VIRUSSEN OF OVERIGE SCHADELIJKE COMPONENTEN IS.  EXPEDIA MAG TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN DE SITE.  HET OPNEMEN VAN EEN BEPAALD PRODUCT OF EEN BEPAALDE SERVICE OP DE SITE VORMT GEEN GOEDKEURING OF AANBEVELING VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF SERVICES VAN EXPEDIA.

BEPAALDE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN OF BEPERKINGEN VOOR IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKINGEN VOOR DE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOE, DUS NIET ALLE BOVENSTAANDE UITZONDERINGEN EN BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK VAN TOEPASSING OP U.

IN GEEN GEVAL IS EXPEDIA AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT, OF OP ENIGE MANIER VERBAND HOUDEND MET, UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE, OF VOOR VERTRAGING OF ONVERMOGEN OM DE SITE TE OPENEN, DE SITE WEER TE GEVEN OF TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN ONS ONDERZOEK VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, OP BASIS VAN NALATIGHEID, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS EXPEDIA IS INGELICHT OVER DERGELIJKE SCHADE.

Indien Expedia ondanks de bovenstaande beperking aansprakelijk wordt gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit, of op enigerlei wijze verband houdt met een van de bovenstaande omstandigheden, zal de aansprakelijkheid van Expedia in geen geval uitstijgen boven het totaal van (a) de vergoedingen (indien van toepassing) die door u aan Expedia zijn betaald voor het verkrijgen van toegang tot de Site, of (b) honderd Amerikaanse dollars ($ 100,00).

De beperking van aansprakelijkheid weerspiegelt de risicoverdeling over de partijen, en Expedia zou zonder dergelijke beperkingen niet bereid zijn de Site aan u beschikbaar te stellen. De beperkingen die in dit artikel zijn vermeld, overleven en zijn zelfs van toepassing indien een beperkte oplossing zoals beschreven in deze voorwaarden haar doel niet blijkt te hebben bereikt. De beperkingen van aansprakelijkheid in deze voorwaarden zijn ten gunste van Expedia.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord om Expedia, zijn partners en hun functionarissen, directeuren, medewerkers, agenten, partners, rechtsopvolgers en rechthebbenden te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, aanspraken, eisen, acties, verliezen, schade, boetes, straffen of andere kosten en uitgaven, ongeacht hun soort of aard, waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke juridische kosten en administratiekosten als gevolg van uw: (a) schending van deze Voorwaarden; (b) overtreding van enige wet of rechten van een derde partij; of (c) gebruik van de Site of de Inhoud.

FEEDBACK

Wij waarderen uw feedback.  Door suggesties, opmerkingen of andere feedback in relatie tot de Site of de Inhoud (gezamenlijk ‘Inzendingen’) in te dienen, staat u alle rechten en aanspraak op en aandeel in alle Inzendingen wereldwijd af aan Expedia, ook indien u dergelijke Inzendingen als vertrouwelijk heeft bestempeld. U stemt ermee in onmiddellijk uw medewerking te verlenen bij het documenteren, verbeteren en onderhouden van Expedia’s rechten op de Inzendingen wanneer dit naar mening van Expedia nodig wordt geacht.  Daarnaast draagt u er zorg voor dat deze Inzendingen geen inbreuk maken op de rechten van derden.  Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden & Bepalingen, stuur ons dan geen Inzendingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

U gaat hierbij akkoord met het exclusieve rechtsgebied en arrondissement in King County, Washington, VS, inzake alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of het gebruik van de Site.

Indien enig deel van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar blijkt te zijn door een bevoegde rechtbank, blijft de geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen volledig gehandhaafd. Verzuim of vertraging aan onze kant in het afdwingen van bepalingen van deze Voorwaarden betekent niet dat wij afstand doen van het recht om dezelfde of andere bepalingen op een later tijdstip af te dwingen.

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Expedia met betrekking tot de Site en hebben voorrang op alle voorgaande en huidige communicaties en voorstellen tussen u en Expedia, zowel elektronisch als mondeling en schriftelijk, met betrekking tot de Site.  Uw verplichtingen om Expedia te vrijwaren, samen met andere delen van deze voorwaarden, die vanwege hun aard beëindiging van deze Voorwaarden of uw recht om de Site te gebruiken zouden moeten overleven, zullen overleven.

U erkent dat onherstelbare schade het gevolg zou zijn in geval van schending door u van deze Voorwaarden en dat een geldelijke schadevergoeding in dat geval onvoldoende zou zijn om Expedia te compenseren.  Als gevolg daarvan, in het geval van schending van enige van deze Voorwaarden, heeft Expedia recht, naast een dergelijke geldelijke schadevergoeding die mogelijk verhaald kan worden, op een dergelijk tijdelijk, voorlopig en/of permanent dwangmiddel dat nodig kan zijn om voortdurende of verdere schending van deze Voorwaarden te beperken, zonder werkelijke schade te tonen of te bewijzen of een borg of vergelijkbare zekerheidsstelling te plaatsen.  Rechten die hierin niet nadrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.

Kennisgevingen, vragen of zorgen.

Alle kennisgevingen dienen verstuurd te worden naar: Expedia Group Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

Vragen?  Bezoek onze Contactpagina.