Weby pro partnery portálu Expedia Group – PODMÍNKY POUŽITÍ

Poslední změna: 2. března 2020

Tyto podmínky použití („podmínky”) upravují vztah mezi vámi („vy“) a skupinou Expedia Group („Expedia,“ „my“, „nás“ nebo „nám“) a vztahují se na použití kteréhokoli webu v portálu Partner Central nebo Expedia Group, včetně například webu expediapartnercentral.com a expediagroup.com (souhrnně dále jen „web“). Tímto vyjadřujete souhlas s postupy, které jsou v těchto podmínkách uvedené.

POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK: (A) POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO PODMÍNKY A JSTE S NIMI SROZUMĚNI, (B) PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE ZLETILÍ K TOMU, ABYSTE MOHLI UZAVŘÍT ZÁVAZNOU SMLOUVU, A (C) PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE JIMI PRÁVNĚ VÁZÁNI.  POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE NEBO NEMŮŽETE SOUHLASIT, NEPOUŽÍVEJTE TYTO STRÁNKY.

ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK

Podmínky můžeme čas od času revidovat nebo aktualizovat.  Všechny změny jsou účinné okamžikem jejich zveřejnění.  Pokud budete stránky používat i po zveřejnění revidovaných podmínek, souhlasíte s tím, že jste těmito revidovanými podmínkami vázáni.  Tyto podmínky jsou aktuální k datu uvedenému nahoře na stránce.

SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Na všechny informace, které v souvislosti s těmito stránkami shromažďujeme, se vztahují naše zásady ochrany osobních údajů. Poskytujete svůj souhlas se všemi kroky, které v souvislosti s vašimi údaji v souladu se zásadami ochrany osobních údajů provedeme.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Všechny informace, umělecká díla, text, video, audio, soubory médií a obrázky zobrazené nebo obsažené na stránkách (souhrnně „obsah“) jsou majetkem společnosti Expedia nebo jejích poskytovatelů licence třetích stran.  Společnost Expedia nebo její poskytovatelé licence třetích stran si ponechávají právo, nárok a podíl na obsahu a veškerých právech duševního vlastnictví, která se k němu vztahují.  Vy nemáte žádný majetkový podíl na obsahu ani stránkách a jejich používání vám žádný takový podíl neposkytuje.

Stránky a jejich obsah jsou chráněny americkými a/nebo mezinárodními zákony o duševním vlastnictví a/nebo majetku, což může zahrnovat autorská práva, ochranné známky, patentová práva nebo práva na obchodní tajemství.  Stránky můžete používat výhradně pro své osobní nebo vnitropodnikové použití.  Stránky ani jejich obsah nesmíte měnit, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, zveřejňovat, licencovat, vytvářet z nich odvozená díla, předávat, prodávat nebo dále prodávat.

Všechny značky, názvy, loga, názvy produktů a služeb, design a slogany začleněné do stránek (souhrnně „známky Expedia“) jsou vlastnictvím společnosti Expedia, jejích partnerů nebo poskytovatelů licence.  Známky Expedia nesmíte používat bez předchozího písemného povolení společnosti Expedia.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Stránka může nabízet odkazy na weby třetích stran nebo jiné weby partnerů nebo spřízněných společností společnosti Expedia („nespřízněné stránky“).  Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí. Nespřízněné stránky se těmito podmínkami neřídí.  Váš přístup k těmto odkazům a nespřízněným stránkám a jejich používání je výhradně na vaše vlastní riziko a vztahují se na ně podmínky nespřízněných stránek.   Společnost Expedia není odpovědná a nepřebírá vůči vám žádnou odpovědnost za obsah webů třetích stran a jejich používání z vaší strany.  Skutečnost, že náš web odkazuje na nespřízněné stránky, neznamená, že tyto stránky nebo materiál na nich obsažený schvalujeme.

STANDARDY STRÁNEK

Souhlasíte s tím, že při používání stránek budete dodržovat všechny platné federální, státní, místní a mezinárodní zákony a předpisy. Dále nesmíte bez našeho předchozího výslovného písemné souhlasu: (a) získávat přístup k obsahu nebo informacím na tomto webu, monitorovat je nebo kopírovat pomocí robotů, crawlerů, scraperů nebo jiných automatických prostředků nebo manuálních postupů pro jakékoli účely, (b) porušovat omezení sdělení o vyloučení robotů na tomto webu nebo obcházet jiná opatření použitá k zabránění nebo omezení přístupu na tento web, (c) podnikat kroky, které představují nebo by dle našeho uvážení mohly představovat nepřiměřené nebo neúměrně vysoké zatížení naší infrastruktury, (d) navázat přímé spojení s jakoukoli částí webu pro jakýkoli účel, nebo (e) „vytvářet rámce“, „zrcadlit“ nebo jinak začleňovat libovolnou část těchto stránek do jiného webu (výše uvedené jako „zakázané použití“).

ZABEZPEČENÍ ÚČTU

Tento web smíte používat pouze za podmínky, že souhlasíte, že (a) nesete odpovědnost za zajištění důvěrnosti údajů o vašem účtu a hesle, (b) nesmíte nikdy použít účet jiné osoby k přístupu k webu, (c) musíte webu okamžitě oznámit, pokud byste zjistili jakékoli nepovolené použití vašeho účtu, a (d) nesete odpovědnost za vše, co bylo prostřednictvím vašeho účtu provedeno.

REAKCE NA PORUŠENÍ PODMÍNEK

Společnost Expedia si vyhrazuje právo podniknout libovolné nezbytné opatření, pokud se bude domnívat, že vaše používání stránek porušuje tyto podmínky, porušuje práva libovolných osob nebo subjektů, ohrožuje osobní bezpečnost libovolné osoby nebo subjektu, představuje zakázané použití nebo by mohlo společnosti Expedia přinést povinnosti.  Žádný takový krok ze strany společnosti Expedia neomezuje naše práva nebo prostředky nápravy podle zákona ani spravedlnosti.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, SE VŠEMI CHYBAMI A VADAMI A BEZ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICKÉHO NÁROKU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, A DÁLE ZÁRUK, KTERÉ MOHOU VYPLYNOUT Z PRŮBĚHU OBCHODOVÁNÍ, PLNĚNÍ, POUŽITÍ NEBO OBCHODNÍ PRAXE.  ANIŽ BY TÍM BYLO DOTČENO VÝŠE UVEDENÉ, SPOLEČNOST EXPEDIA NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ UJIŠTĚNÍ O TOM, ŽE STRÁNKY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, DOSAHOVAT ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ, BUDOU KOMPATIBILNÍ S JINÝM SOFTWAREM, APLIKACEMI, SYSTÉMY NEBO STRÁNKAMI NEBO S NIMI BUDOU SPOLUPRACOVAT, ŽE BUDOU FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ, SPLŇOVAT NORMY VÝKONU NEBO SPOLEHLIVOSTI NEBO BUDOU BEZ CHYB, ŽE PŘÍPADNÉ CHYBY NEBO ZÁVADY MOHOU BÝT NEBO BUDOU OPRAVENY, ŽE INFORMACE OBSAŽENÉ NA STRÁNKÁCH BUDOU POUŽITELNÉ PRO VAŠE POTŘEBY, NEBO ŽE STRÁNKY NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY.  SPOLEČNOST EXPEDIA MŮŽE KDYKOLI STRÁNKY VYLEPŠIT NEBO ZMĚNIT.  ZAČLENĚNÍ LIBOVOLNÉHO PRODUKTU NEBO SLUŽBY NA STRÁNKY NEZNAMENÁ, ŽE TAKOVÉ PRODUKTY NEBO SLUŽBY SPOLEČNOST EXPEDIA SCHVALUJE NEBO DOPORUČUJE.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTŘEBITELE, TAKŽE SE NA VÁS VŠECHNY NEBO NĚKTERÉ VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

SPOLEČNOST EXPEDIA NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, REPRESIVNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ NEBO JAKKOLI SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM PŘÍSTUPEM KE STRÁNKÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍM NEBO S OPOŽDĚNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ PŘÍSTUPU, ZOBRAZENÍ NEBO POUŽITÍ STRÁNEK, A TO VČETNĚ ŠETŘENÍ TÝKAJÍCÍHO SE VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK BEZ OHLEDU NA TEORII NEDBALOSTNÍ NEBO SMLUVNÍ ODPOVĚDNOSTI, ODPOVĚDNOSTI ZA DELIKT, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EXPEDIA BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.

Pokud se i přes výše uvedená omezení zjistí, že je společnost Expedia odpovědná za ztrátu nebo škodu vyplývající z výše uvedených okolností nebo s nimi související, pak odpovědnost společnosti Expedia v žádném případě nepřekročí souhrnně vyšší z následujících částek: (a) (případné) poplatky uhrazené společnosti Expedia za přístup ke stránkám nebo (b) částku sto dolarů (100,00 USD).

Omezení odpovědnosti odráží rozložení rizik mezi smluvní strany a společnost Expedia by bez takových omezení nebyla ochotna dát vám stránky k dispozici. Omezení uvedená v této části přetrvají a budou platit i v případě, že se zjistí, že případný omezený prostředek nápravy uvedený v těchto podmínkách nesplnil svůj základní účel. Omezení odpovědnosti uvedené v těchto podmínkách svědčí ve prospěch společnosti Expedia.

NÁHRADA ŠKODY

Souhlasíte s tím, že společnost Expedia, její partnery a jejich funkcionáře, ředitele, zaměstnance, zástupce, partnery, nástupce a postupníky odškodníte a ochráníte před veškerými nároky, žalobami, požadavky, náhradami, ztrátami, škodami, pokutami, penále nebo jinými náklady či výdaji libovolného druhu (mimo jiné včetně přiměřených právních a účetních poplatků), které jsou způsobeny: (a) porušením těchto podmínek, (b) porušením práv třetích stran, nebo (c) používáním stránek nebo jejich libovolného obsahu.

NÁZORY

Ceníme si vašich názorů.  Mějte na paměti, že podáním návrhů, připomínek nebo jiných názorů týkajících se stránek nebo jejich obsahu (dále souhrnně „návrhy“) tímto postupujete společnosti Expedia všechna svá celosvětová práva, nároky a podíly na všech předaných materiálech, a to i v případě, že jste tyto návrhy označili jako důvěrné. Souhlasíte s poskytnutím okamžité pomoci při dokumentaci, prohloubení a udržení práv společnosti Expedia na návrhy, pokud to bude dle názoru společnosti Expedia potřeba.  Dále zajistíte, že návrhy nebudou porušovat práva třetích stran.  Jestliže s těmito podmínkami nesouhlasíte, neposílejte nám žádné návrhy.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Tímto souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místní příslušností soudů sídlících v King County, Washington, USA pro všechny spory, které v souvislosti s těmito podmínkami nebo použitím těchto stránek vyvstanou.

V případě, že kterákoli část těchto podmínek bude shledána příslušným soudem neplatnou, protiprávní nebo nevynutitelnou, neovlivní to ani jinak nesníží právoplatnost a vynutitelnost ostatních ustanovení. Pokud nebudeme kdykoli vymáhat některé ustanovení těchto podmínek nebo je budeme vymáhat opožděně, neznamená to, že se zříkáme práva tyto podmínky nebo jiná ustanovení vymáhat v budoucnosti.

Tyto podmínky představují celou dohodu mezi vámi a společností Expedia v souvislosti s těmito stránkami. Nahrazují všechna předchozí nebo souběžná sdělení a návrhy učiněné mezi vámi a společností Expedia v elektronické, ústní nebo písemné formě v souvislosti s těmito stránkami.  Vaše povinnost odškodnit společnost Expedia přetrvá spolu s další částí těchto podmínek, které ze svojí povahy musí přetrvat i po ukončení těchto podmínek nebo vašeho práva používat stránky.

Berete na vědomí, že vaše případné porušení těchto podmínek by způsobilo nenapravitelnou škodu a že peněžitá náhrada škody by v takovém případě nebyla jako náhrada pro společnost Expedia dostačující.  Proto má společnost Expedia v případě porušení těchto podmínek kromě případné peněžité náhrady nárok na dočasné, předběžné nebo trvalé soudní opatření, které může být nezbytné k zamezení případného pokračujícího porušování těchto podmínek, a to bez prokázání nebo doložení skutečných škod nebo složení záruky či srovnatelného zajištění.  Veškerá práva, která v tomto dokumentu nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Oznámení, otázky a obavy

Všechna oznámení zasílejte na adresu: Expedia Group, Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

Všechny ostatní připomínky, žádosti o technickou podporu a jiná sdělení týkající se stránek zasílejte na adresu: lodgingpartnersolutions@expediagroup.com.