Expedia Group webbsidor för boendepartners – ANVÄNDARVILLKOR

Senaste ändring: 2 mars 2020

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller mellan dig (”du”) och Expedia Group (”Expedia”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) och reglerar din användning av alla Partner Central och Expedia Group-webbplatser, inklusive men inte begränsat till expediapartnercentral.com och expediagroup.com (nedan gemensamt kallade ”Webbplatsen”), och du godkänner vad som beskrivs häri.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Vi kan ibland komma att uppdatera dessa Villkor.  Alla ändringar träder i kraft så snart de publiceras.  Din fortsatta användning av Webbplatsen efter publicering av ändrade Villkor utgör ditt godkännande och samtycke till att vara bunden av de ändrade Villkoren.  Dessa Villkor gäller från och med det datum som anges längst upp på sidan.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION

All information som vi samlar in via eller i samband med denna Webbplats omfattas av vår Sekretesspolicy och du samtycker till alla åtgärder som vidtas av oss med avseende på din information i enlighet med Sekretesspolicyn.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

All information, grafik, text, video, ljud, mediefiler och bilder som visas på eller finns på Webbplatsen (nedan gemensamt kallade ”Innehållet”) tillhör Expedia eller dess tredjepartslicensgivare.  Expedia eller dess tredjepartslicensgivare, beroende på vilket som är tillämpligt, har fullständig rätt att använda allt Innehåll på alla sätt och för alla syften, samt har alla immateriella rättigheter relaterade till Innehållet.  Du har inte och inte heller ger din användning av Webbplatsen dig någon ägarandel i Innehållet eller Webbplatsen.

Webbplatsen och Innehållet är skyddade av amerikanska och/eller internationella immateriella rättigheter och/eller äganderättslagar, som kan inkludera upphovs-, varumärkes-, patent- eller affärshemlighetsrättigheter.  Du får endast använda Webbplatsen för personligt bruk eller internt företagsbruk.  Du får inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja eller återförsälja Webbplatsen eller något Innehåll.

Alla varumärken, namn, logotyper, namn på produkter och tjänster, illustrationer och slogans som finns på Webbplatsen (nedan gemensamt kallade ”Expedia-märken”) ägs av Expedia, dess partner eller dess licensgivare.  Du får inte använda Expedia-märken utan Expedias föregående skriftliga tillstånd.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till tredje parters webbplatser eller andra webbplatser som tillhör Expedias partner eller närstående företag (”Icke-relaterade webbplatser”).  Dessa länkar tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig och dessa Villkor reglerar inte de Icke-relaterade webbplatserna.  Din tillgång och tillit till samt användning av dessa länkar och eventuella Icke-relaterade webbplatser är helt på egen risk och omfattas av sådana Icke-relaterade webbplatsers användarvillkor.   Expedia ansvarar inte för och ska inte ha någon ansvarsskyldighet eller något ansvar gentemot dig för innehållet på eller din användning av någon tredje parts webbplats.  Att länkar till Icke-relaterade webbplatser inkluderas på den här Webbplatsen innebär inte att vi godkänner materialet på dessa webbplatser.

WEBBPLATSENS STANDARDER

Du godkänner att följa alla gällande federala, statliga, lokala och internationella lagar och regler när du använder Webbplatsen. Dessutom får du inte, utan vårt uttryckliga skriftliga, föregående tillstånd: (a) få tillgång till, övervaka eller kopiera innehåll eller information på Webbplatsen med hjälp av robot, spindel, webbskrapare eller annan automatisk eller manuell metod för något ändamål, (b) bryta mot begränsningarna i eventuella robotuteslutningsrubriker på Webbplatsen eller förbikoppla eller kringgå andra åtgärder som används för att förhindra eller begränsa åtkomsten till Webbplatsen, (c) vidta någon åtgärd som enligt vår bedömning utsätter eller kan utsätta vår infrastruktur för en orimligt eller oproportionerligt stor belastning, d) djuplänka till någon del av Webbplatsen för något ändamål eller (e) ”inrama”, ”spegla” eller på annat sätt införliva någon del av Webbplatsen med någon annan webbplats (vart och ett av föregående, en ”Förbjuden användning”).

KONTOSÄKERHET

Genom att använda den här Webbplatsen går du med på följande: (a) Du är ansvarig för att hantera ditt konto och ditt lösenord konfidentiellt; (b) Du får inte använda någon annans konto vid något tillfälle för åtkomst till Webbplatsen; (c) Du måste meddela Webbplatsen omedelbart om du upptäcker någon otillåten användning av ditt konto och (d) Du är ansvarig för alla aktiviteter som inträffar vid användning av ditt konto.

SVAR PÅ ÖVERTRÄDELSER

Expedia förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som vi bedömer vara nödvändiga om vi anser att din användning av Webbplatsen bryter mot dessa Villkor, gör intrång på någon fysisk eller juridisk persons rättigheter, hotar någon fysisk persons personliga säkerhet eller juridisk persons säkerhet, utgör en Förbjuden användning eller kan skapa ansvarsskyldighet för Expedia.  En sådan åtgärd av Expedia begränsar inte våra rättigheter eller kompensationer enligt lag eller rättvisa.

GARANTIFRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” MED ALLA FEL OCH DEFEKTER UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD AV HANDLÄGGANDE, GENOMFÖRANDE, ANVÄNDNING ELLER AFFÄRSPRAXIS.  UTAN BEGRÄNSNING AV OVANSTÅENDE GÖR INTE EXPEDIA NÅGRA UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG OM ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, UPPNÅ NÅGRA AVSEDDA RESULTAT, VARA KOMPATIBEL ELLER FUNGERA MED NÅGON ANNAN PROGRAMVARA, NÅGRA ANDRA APPLIKATIONER ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS, FUNGERA UTAN AVBROTT, UPPFYLLA NÅGRA STANDARDER FÖR PRESTANDA ELLER PÅLITLIGHET ELLER VARA FELFRI, ATT EVENTUELLA FEL ELLER DEFEKTER KAN ELLER KOMMER ATT KORRIGERAS, ATT INFORMATIONEN DÄRI KOMMER ATT VARA LÄMPLIG FÖR DINA BEHOV, ELLER ATT WEBBPLATSEN ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER.  EXPEDIA KAN NÄR SOM HELST KOMMA ATT GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR AV WEBBPLATSEN.  ATT NÅGON SÄRSKILD PRODUKT ELLER TJÄNST INKLUDERAS PÅ WEBBPLATSEN INNEBÄR INTE ETT GODKÄNNANDE ELLER EN REKOMMENDATION AV PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN AV EXPEDIA.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV ELLER BEGRÄNSNINGAR FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV KONSUMENTENS LAGENLIGA RÄTTIGHETER. DÄRFÖR KAN DET HÄNDA ATT EN DEL AV ELLER SAMTLIGA OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA EXPEDIA ANSVARA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFRELATERADE, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I SAMBAND MED, DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER MED NÅGON FÖRDRÖJNING ELLER OFÖRMÅGA ATT FÅ TILLGÅNG TILL, VISA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN, INKLUSIVE VÅR UTREDNING AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OAVSETT OM DEN BASERAS PÅ EN TEORI OM VÅRDSLÖSHET, AVTAL, CIVILRÄTTSLIGT ANSVAR, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, OCH ÄVEN OM EXPEDIA HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Om Expedia ändå anses ansvarigt för eventuell förlust eller skada som uppstår på grund av eller på något vis i anslutning till någon av de förekomster som beskrivs ovan, kommer Expedias ansvar aldrig att totalt överskrida det större beloppet av (a) avgifterna (där sådana förekommer) du betalade för tillgång till Webbplatsen, eller (b) ett hundra amerikanska dollar (USD 100,00).

Ansvarsbegränsningarna reflekterar riskfördelningen mellan parterna, och Expedia kommer inte att göra Webbplatsen tillgänglig för dig utan dessa begränsningar. De begränsningar som anges i det här avsnittet ska bestå och gälla även om en begränsad åtgärd som anges i dessa villkor inte anses ha uppfyllt sitt grundläggande syfte. Ansvarsbegränsningarna som anges i dessa villkor träder i kraft till förmån för Expedia.

SKADESLÖSHET

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Expedia, dess partner och deras tjänstemän, chefer, anställda, ombud, partner, efterträdare och övertagare skadeslösa från och mot alla krav, rättsliga förfaranden, anspråk, återkrav, förluster, skadestånd, böter, viten eller andra kostnader eller utgifter av något slag eller någon natur inklusive men inte begränsat till rimliga juridiska avgifter och bokföringsavgifter till följd av något av följande: (a) att du bryter mot dessa Villkor, (b) att du överträder någon lag eller tredje parts rättigheter eller (c) att du använder Webbplatsen eller något av Innehållet.

FEEDBACK

Vi uppskattar dina åsikter.  Observera att när du skickar in förslag, kommentarer eller annan feedback angående Webbplatsen eller Innehållet (nedan gemensamt kallade ”Förslag”), ger du Expedia fullständig rätt att använda alla dina Förslag på alla sätt och för alla syften, även om du har betecknat sådana Förslag som konfidentiella. Du åtar dig att vid behov omedelbart bistå Expedia med att dokumentera, förbättra och upprätthålla Expedias rätt till dessa Förslag.  Du garanterar även att Förslagen inte gör intrång i någon tredje parts rättigheter.  Om du inte godkänner dessa regler och villkor ska du inte skicka in några Förslag till oss.

ALLMÄNNA VILLKOR

Härmed godkänner du exklusiv jurisdiktion och laga domstol i King County, Washington, USA, för samtliga tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa Villkor eller användningen av Webbplatsen.

Om någon del av dessa Villkor befinns vara ogiltig, olaglig eller ej verkställbar av en behörig domstol kommer giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten för återstående bestämmelser inte på något sätt att påverkas eller försvagas. Vår underlåtenhet eller vårt dröjsmål med att verkställa någon bestämmelse i dessa Villkor vid någon tidpunkt innebär inte att vi avstår vår rätt att verkställa densamma eller någon annan bestämmelse i det här avtalet i framtiden.

Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och Expedia i förhållande till Webbplatsen och det ersätter alla tidigare eller samtidiga meddelanden och förslag, antingen elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och Expedia i förhållande till Webbplatsen.  Dina skyldigheter att ersätta Expedia, tillsammans med varje annan del av dessa Villkor som, enligt deras natur ska fortsätta att gälla efter uppsägning av dessa Villkor eller din rätt att använda Webbplatsen ska fortsätta att gälla.

Du bekräftar att det skulle leda till irreparabel skada om du bryter mot dessa Villkor och att monetärt skadestånd i sådana händelser kan vara otillräckliga för att kompensera Expedia.  Följaktligen har Expedia, i händelse av brott mot något av dessa Villkor, förutom sådan monetär kompensation som kan krävas, rätt till sådant tillfälligt, preliminärt och/eller permanent förbudsföreläggande som kan vara nödvändigt för att begränsa eventuellt fortsatt eller ytterligare brott mot dessa Villkor, utan att visa eller bevisa några faktiska skador eller framlägga borgen eller jämförbar säkerhet.  Alla rättigheter som inte uttryckligen ges genom det här avtalet förbehålls.

Meddelanden, frågor och funderingar

Alla meddelanden ska skickas till: Expedia Group, Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119

Alla andra kommentarer, begäranden om teknisk support och andra meddelanden relaterade till Webbplatsen ska skickas till: lodgingpartnersolutions@expediagroup.com.