Expedia Group, szállásadó partnerek weboldalai – FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Utolsó módosítás dátuma: 2020. március 2.

A jelen Felhasználási feltételek (a továbbiakban „Feltételek”) az Ön (a továbbiakban „Ön”) és az Expedia Group (a továbbiakban „Expedia” vagy „mi” és ennek ragozott alakjai és implicit formái) közötti kapcsolatra vonatkozóan szabályozzák a Partner Central vagy az Expedia Group bármelyik weboldalának Ön általi használatát, ideértve többek között az expediapartnercentral.com és az expediagroup.com oldalt is (a továbbiakban együttesen „Oldal”), és Ön elfogadja az itt leírt gyakorlatokat.

AZZAL, HOGY HASZNÁLJA A WEBOLDALT, ÖN: (A) ELISMERI, HOGY ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE A JELEN FELTÉTELEKET; (B) KIJELENTI, HOGY ÖN BETÖLTÖTTE A KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÉLETKORT; TOVÁBBÁ (C) ELFOGADJA A JELEN FELTÉTELEKET, ÉS TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZOK A JOGSZABÁLYOK SZERINT KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL BÍRNAK ÖNRE.  HA NEM TUDJA VAGY NEM AKARJA ELFOGADNI A JELEN FELTÉTELEKET, AKKOR NEM HASZNÁLHATJA A WEBOLDALT.

A JELEN FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Időről időre átdolgozhatjuk vagy frissíthetjük a jelen Feltételeket.  Minden változtatás közzétételekor lép hatályba.  Azzal, hogy az átdolgozott Feltételek közzététele után is használja a Weboldalt, Ön elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az átdolgozott Feltételeket.  A jelen Feltételek az oldal tetején feltüntetett naptól kezdve aktuálisak.

AZ ÖNRE VONATKOZÓ ADATOK GYŰJTÉSE ÉS HASZNÁLATA

Az ezen a weboldalon keresztül vagy ahhoz kapcsolódóan általunk gyűjtött miden adatra Adatvédelmi Irányelveink vonatkoznak, Ön pedig hozzájárul az általunk az Adatvédelmi Irányelvekkel összhangban, az Ön adatait érintően végrehajtott összes művelethez.

SZELLEMI TULAJDON

A Weboldalon megjelenített vagy abban fellelhető összes információ, grafika, szöveg, videó, hanganyag, médiafájl és kép (a továbbiakban együttesen a „Tartalom”) az Expediának vagy az Expedia független licencbe adóinak a tulajdona.  Az Expedia, illetve adott esetben annak független licencbe adói fenntartanak a Tartalommal kapcsolatos minden jogot, jogcímet és érdekeltséget, fenntartanak továbbá az ezekhez kapcsolódó minden szellemi tulajdonjogot.  Ön nem rendelkezik a Tartalomra vagy a Weboldalra vonatkozóan semmilyen tulajdoni érdekeltséggel, és a Weboldal Ön általi használta ilyet nem is keletkeztet az Ön számra.

A Weboldalt és a Tartalmat az Amerikai Egyesült Államokbeli és/vagy a nemzetközi, szellemi tulajdonra és/vagy szellemi tulajdonjogra vonatkozó törvények védik; e törvények közé tartozhatnak a szerzői jogot, valamint a védjegyekre, a szabadalmakra és a kereskedelmi titkokra vonatkozó jogokat védő törvények is.  Ön a Weboldalt kizárólag saját személyes vagy belső üzleti céljaira használhatja.  Ön sem a Weboldalt, sem az azon fellelhető bármely Tartalmat nem módosíthatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, nem továbbíthatja, nem jelenítheti meg, nem hajthatja végre, nem többszörözheti, nem teheti közzé, nem adhatja licencbe, nem ruházhatja át, nem értékesítheti, nem értékesítheti tovább, és származtatott munkát sem hozhat létre belőlük.

A Weboldal részét képező minden márka, név, embléma, termék- és szolgáltatásnév, kialakítás és szlogen (a továbbiakban együttesen az „Expedia-Jelek”), az Expediának, az Expedia partnercégeinek vagy az Expedia licencbe adóinak a tulajdonát képezi.  Az Expedia-Jeleket Ön nem használhatja az Expedia előzetes írásos engedélye nélkül.

HARMADIK FELEK WEBOLDALAIRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

A Weboldal tartalmazhat harmadik felek weboldalaira vagy az Expedia partnercégeinek vagy kapcsolódó vállalatainak más weboldalaira (a továbbiakban „Független Weboldalak”) mutató hivatkozásokat.  Ezek a hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét hivatottak szolgálni; a Független Weboldalakra nem vonatkoznak a jelen Feltételek.  Ön ezeket a hivatkozásokat és bármelyik Független Weboldalt kizárólag a saját felelősségére érheti el és használhatja, rájuk kizárólag saját felelősségére támaszkodhat; az Ön minden ilyen tevékenységére az ilyen Független Weboldalak általános szerződési feltételei vonatkoznak.   Az Expedia nem tehető felelőssé és nem vállal Önnel szemben semmilyen kötelezettséget semelyik harmadik fél semelyik weboldalának tartalmáért, sem az ilyen weboldalak Ön általi használatáért.  Az, hogy feltüntetünk Független Weboldalakra mutató hivatkozásokat, nem jelenti az ilyen weboldalak vagy az azokon található tartalom jóváhagyó minősítését az Expedia részéről.

A WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS NORMÁK

Ön vállalja, hogy a Weboldal használatakor betartja az összes alkalmazandó szövetségi, állami, helyi és nemzetközi jogszabályt és előírást. Továbbá kifejezett, előzetes írásos engedélyünk nélkül Ön nem teheti meg a következőket: (a) semmilyen robottal, pókkal, adatbányász eszközzel vagy más automatizált eszközzel vagy bármely kézi eljárással semmilyen célból nem érheti el és nem figyelheti meg a Weboldalt, továbbá nem másolhat ki róla semmilyen tartalmat vagy információt; (b) nem sértheti meg a Weboldal robotkizáró fejléceinek korlátozásait, és nem kerülheti meg vagy játszhatja ki a Weboldalhoz való hozzáférést megakadályozó vagy korlátozó egyéb intézkedéseket; (c) nem hajthat végre olyan műveletet, amely észszerűtlenül vagy aránytalanul nagy terhelést jelent vagy jelenthet infrastruktúránk számára (hogy ilyen fennáll-e azt saját hatáskörünkben állapíthatjuk meg); (d) a Weboldal semelyik részére, semmilyen célból nem alkalmazhat deep-link technológiájú keresést; valamint (e) nem viheti át „keretben”, nem „tükrözheti” és más módon sem foglalhatja bele a Weboldal semelyik részét sem semmilyen más weboldalba (a továbbiakban e tevékenységek mindegyike egy „Tiltott Használat”).

FIÓKBIZTONSÁG

A Weboldal használatára vonatkozó feltételként Ön elfogadja a következőket: (a) kizárólag Ön a felelős fiókjának és jelszavának titokban tartásáért; (b) Ön soha nem érheti el a Weboldalt valaki más fiókját felhasználva; (c) Önnek haladéktalanul értesítenie kell a Weboldalt, ha fiókjának bármilyen illetéktelen használatát észleli; továbbá (d) Ön a felelős a fiókjának használatával végrehajtott minden tevékenységét.

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRE ADOTT REAKCIÓ

Az Expedia fenntartja a jogot arra, hogy megtegyen az általa szükségesnek ítélt bármilyen intézkedést, ha úgy véli, hogy a Weboldal Ön általi használta sérti a jelen Feltéteket, sérti vagy bitorolja bármelyik természetes vagy jogi személy jogait, veszélyezteti bármelyik természetes vagy jogi személy személyes biztonságát, Tiltott Használatot valósít meg, vagy felelősséget keletkeztet az Expedia számára.  Az Expedia által tett semmilyen ilyen intézkedés nem korlátozza a jogszabályok vagy a szokásjog által biztosított jogainkat és jogorvoslati lehetőségeinket.

A JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A JELEN WEBOLDAL „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, BÁRMIFÉLE JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, VALAMINT A KERESKEDÉS, A VÉGREHAJTÁS, A HASZNÁLAT VAGY A KERESKEDELMI GYAKORLAT SORÁN FELMERÜLŐ JÓTÁLLÁST IS.  AZ ELŐBBIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, AZ EXPEDIA NEM TESZ SEMMILYEN OLYAN KIJELENTÉST, AMELY SZERINT A WEBOLDAL TELJESÍTI AZ ÖN ELVÁRÁSAIT, ELÉR BÁRMILYEN SZÁNDÉKOLT EREDMÉNYT, KOMPATIBILIS VAGY EGYÜTT TUD MŰKÖDNI BÁRMILYEN MÁS SZOFTVERREL, ALKALMAZÁSSAL, RENDSZERREL VAGY WEBOLDALLAL, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL ÜZEMEL, TELJESÍT A TELJESÍTMÉNYRE VAGY A MEGBÍZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ BÁRMILYEN NORMÁT, HIBAMENTES, HIBÁI ÉS HIÁNYOSSÁGAI KIJAVÍTHATÓAK VAGY KI LESZNEK JAVÍTVA, A RAJTA TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK, VAGY HOGY A WEBOLDAL MENTES MINDEN VÍRUSTÓL ÉS MÁS KÁRTÉKONY ÖSSZETEVŐTŐL.  AZ EXPEDIA BÁRMIKOR TOVÁBBFEJLESZTHETI ÉS/VAGY MÓDOSÍTHATJA A WEBOLDALT.  AZ, HOGY A WEBOLDALON BÁRMILYEN KONKRÉT TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS ELŐFORDUL, NEM JELENTI AZT, HOGY AZ ILYEN TERMÉKEKET, ILLETVE SZOLGÁLTATÁSOKAT AZ EXPEDIA JÓVÁHAGYÓLAG MINŐSÍTENÉ VAGY AJÁNLANÁ.

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG A VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE A FOGYASZTÓ VONATKOZÓ TÖRVÉNYES JOGAINAK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK ÖNRE RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN NEM VONATKOZNAK.

AZ EXPEDIA SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS SEMMIFÉLE OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETÉSBŐL ADÓDÓ, VÉLETLENSZERŰ, RENDKÍVÜLI VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, AMELY A WEBOLDAL ÖN ÁLTALI ELÉRÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL VAGY A WEBOLDAL BÁRMILYEN KÉSÉSSEL TÖRTÉNŐ ELÉRÉSÉBŐL, MEGJELENÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL, ELÉRHETETLENSÉGÉBŐL, MEG NEM JELENÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL (IDEÉRTVE A WEBOLDAL ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁNAK ÁLTALUNK TÖRTÉNŐ KIVIZSGÁLÁSÁT IS) ERED VAGY AZOKKAL BÁRMIKÉPP KAPCSOLATOS, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁR ALAPJA HANYAGSÁG, GONDATLANSÁG, SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY MÁS, MÉG AKKOR SEM, HA AZ EXPEDIÁNAK FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.

Ha az Expediát a fenti korlátozások ellenére is felelősnek találják a fentebb felsorolt események bármelyikéből kifolyólag felmerülő vagy ahhoz bármiképp kapcsolódó bármilyen veszteségért vagy kárért, az Expedia összesített kártérítési felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg a következő két érték közül a nagyobbat: (a) annak a díjnak az összegét (ha van ilyen), amelyet Ön az Expediának a Weboldal eléréséért fizetett, illetve (b) egyszáz amerikai dollárt (100,00 USD).

A felelősség korlátozása a kockázatviselés felek közti megosztását tükrözi; ilyen korlátozások nélkül az Expedia nem teszi a Weboldalt elérhetővé az Ön számára. A jelen szakaszban meghatározott korlátozások a szerződés megszűnése után is hatályban maradnak, és még akkor is alkalmazandók, ha a jelen Feltételekben meghatározott bármely korlátozott jogorvoslati lehetőségről bebizonyosodik, hogy nem tudja betölteni alapvető rendeltetését. A jelen Feltételekben meghatározott felelősségkorlátozások az Expedia javát szolgálják.

KÁRTALANÍTÁS

Ön vállalja, hogy kártalanítja, mentesíti és megvédi az Expediát, annak partnercégeit és mindezek tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottjait, megbízottjait, partnereit, jogutódjait és engedményeseit bármilyen és minden kártérítési igénytől, az annak alapjául szolgáló eseménytől, követeléstől, tartozásbeszedéstől, veszteségtől, kártól, bírságtól, büntetéstől és bármilyen másfajta vagy más jellegű költségtől és kiadástól, nem korlátozó jelleggel ideértve az abból származó, észszerű mértékű ügyvédi és könyvelői díjakat, hogy Ön: (a) megszegte a jelen Feltételeket; (b) megszegett bármilyen jogszabályt, vagy megsértette egy harmadik fél bármilyen jogát; vagy (c) használja a Weboldalt vagy a Tartalom bármely részét.

VISSZAJELZÉS

Nagyra értékeljük, ha tudatja velünk véleményét.  Kérjük, vegye figyelembe, hogy azzal, hogy javaslatokat, megjegyzéseket vagy a Weboldalhoz vagy a Tartalomhoz kapcsolódó más visszajelzést (a továbbiakban együttesen „Beküldött Anyagok”) küld be, Ön átadja az Expediának az Ön összes Beküldött Anyagra vonatkozó összes jogát, jogcímét és érdekeltségét az egész világra kiterjedően, még akkor is, ha Ön az ilyen Beküldött Anyagokat bizalmasként jelölte meg. Ön vállalja, hogy ha az Expedia ezt szükségesnek ítéli, Ön haladéktalanul segítséget nyújt az Expediának ahhoz, hogy az Expedia dokumentálni tudja, érvényesíteni tudja és fenn tudja tartani a Beküldött Anyagokra vonatkozó jogait.  Ön továbbá köteles biztosítani, hogy a Beküldött Anyagok ne sértsék vagy bitorolják semmilyen harmadik fél semmiféle jogát.  Ha Ön nem fogadja el a jelen feltételeket és kikötéseket, kérjük, ne juttasson el hozzánk semmilyen Beküldött Anyagot.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ön ezennel elfogadja az USA Washington államának King megyéjében eljáró bíróságok kizárólagos illetékességét és hatáskörét a jelen Feltételekkel és a Weboldal használatával kapcsolatos vagy abból eredő mindennemű jogvita rendezésére vonatkozóan.

Az, ha egy illetékes bíróság a jelen Feltételek bármelyik részét érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak találja, semmilyen módon nem befolyásolja vagy csökkenti a többi rendelkezésének érvényességét, törvényességét és végrehajthatóságát. Az, ha bármikor nem vagy késve érvényesítjük a jelen Feltételek bármelyik rendelkezését, nem jelenti azt, hogy lemondunk a Feltételek adott vagy bármelyik másik rendelkezésének jövőbeli végrehajtásáról.

A jelen Feltételek képezik az Ön és az Expedia között a Weboldal vonatkozásában létrejött teljes megállapodást, és felváltanak az Ön és az Expedia között a Weboldalt illető korábbi vagy jelenlegi minden kommunikációt és ajánlatot, legyen az elektronikus, szóbeli vagy írásos, és azok helyébe lépnek.  A jelen Feltételek megszűnése után is hatályban maradnak azok a rendelkezések, amelyek az Ön Expedia iránti kártérítési kötelezettségét fogalmazzák meg, hatályban maradnak továbbá a jelen Feltételeknek mindazok a részei, amelyeknek jellegüknél fogva hatályban kell maradniuk a jelen Feltételek vagy az Ön Weboldal-használati jogának megszűnése után is.

Ön tudomásul veszi, hogy azzal, hogy Ön megszegi a jelen Feltételeket, Ön jóvátehetetlen kárt okoz, és hogy ilyen esetben előfordulhat, hogy az Expedia kára nem kompenzálható pénzzel.  Ezért amennyiben Ön megszegi a jelen Feltételek bármelyikét, az Expediának az ilyen visszaszerezhető pénzbeli kártérítés követelésén túl jogában áll olyan ideiglenes, előzetes és/vagy végleges eltiltó végzést kérni, amelyre a jelen Feltételek bármilyen folytatólagos vagy újabb megszegésének megakadályozásához szükség van, és ehhez nem kell bemutatnia vagy igazolnia semmilyen tényleges kárt, és nem kell óvadékot vagy annak megfelelő biztosítékot letennie.  Minden, kifejezetten át nem adott jogot fenntartunk.

Értesítések, kérdések és problémák.

Minden értesítést a következő címre kell megküldeni: Expedia Group, Att: Lodging Product Marketing, 1111 Expedia Group Way W., Seattle WA 98119, USA

Minden egyéb megjegyzést, technikai támogatás iránti kérelmet és a Weboldallal kapcsolatos üzenetet a következő e-mail-címre kell elküldeni: lodgingpartnersolutions@expediagroup.com.